Avís legal

L’accés o la utilització d’aquest lloc web suposa automàticament l’acceptació, per part de l’usuari, de la totalitat de condicions i de disposicions que recull aquest avís legal en el moment en què es produeixi aquest accés o utilització.

El contingut del web de SUMA CAPITAL SGEIC, SA té per objecte informar de les activitats, productes i serveis de SUMA CAPITAL SGEIC, SA, i de la seva oferta i prestació, d’acord amb els seus termes i condicions, i facilitar les operacions als clients.

  • SUMA CAPITAL SGEIC, SA, societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a l’avinguda Diagonal, 640, 5è F, amb NIF núm. A-64096563 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 39.012, foli 105, full número B-339728, i al Registre de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, secció del Registre Administratiu de Societats Gestores d’Entitats de Capital Risc amb el núm. 57, és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les imatges, textos, dissenys, animacions o qualsevol altre contingut o element d’aquest web, o disposa dels permisos necessaris per utilitzar-los i, per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
  • SUMA CAPITAL SGEIC, SA rebutja tota responsabilitat que derivi de la mala utilització dels continguts d’aquest web i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, a limitar-los o a impedir-hi l’accés de manera temporal o definitiva.
  • SUMA CAPITAL SGEIC, SA no assumeix cap responsabilitat per la informació inclosa a pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços o de cercadors de les pàgines web de SUMA CAPITAL SGEIC, SA. La presència d’enllaços a les pàgines web de SUMA CAPITAL SGEIC, SA té una finalitat merament informativa i no suposa cap suggeriment, ni invitació, ni recomanació.
  • Els clients podran sol·licitar i/o contractar en línia els productes i els serveis que SUMA CAPITAL SGEIC, SA ofereix en aquest web, mitjançant la utilització d’un sistema de claus i de codis facilitats per l’empresa, que els permetran identificar-s’hi de manera inequívoca.
  • SUMA CAPITAL SGEIC, SA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, la clàusula de protecció de dades i la política de privacitat.

Clàusula de protecció de dades

  • SUMA CAPITAL SGEIC, SA garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, així com amb el reglament que la desenvolupa, RD 1720/2007, de 21 de desembre, el client o usuari queda informat i consent la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l’empresa i al seu tractament automatitzat, incloent-hi les dades a les quals l’empresa té accés com a conseqüència de la navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats de tramesa de comunicacions comercials, de comercialització de productes, de manteniment de la seva relació contractual i de gestió, per tal d’adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i d’efectuar, si escau, models valoratius, garantint sempre el dret a conèixer els criteris i programes utilitzats. Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de SUMA CAPITAL SGEIC, SA. El client o usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les dades que no sigui imprescindible per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual; seran facultatives les respostes que pugui donar a les qüestions que se li plantegin al marge del contracte.
  • El client o usuari també queda informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició en els termes establerts a la legislació vigent. Per fer-ho, pot utilitzar qualsevol dels canals de comunicació de SUMA CAPITAL SGEIC, SA: el servei telefònic d’Atenció al Client (+34 933 680 203), l’adreça de correu electrònic (info@sumacapital.com) o, en general, el mitjà de comunicació que utilitzi habitualment. El departament responsable del fitxer automatitzat és el Departament d’Administració de SUMA CAPITAL SGEIC, SA, a l’avinguda Diagonal 640, 5è F, 08017 Barcelona, on el client o usuari també es pot dirigir per escrit en cas que ho consideri necessari.
  • D’acord amb allò que estableixen l’article 21 i següents de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSCE), el titular atorga el seu consentiment previ i exprés per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica.

El client o usuari accepta que les seves dades es puguin cedir, exclusivament per a les finalitats a què es refereix el paràgraf primer, a d’altres entitats del Grup SUMA CAPITAL SGEIC, SA. Així mateix, el client o usuari accepta que SUMA CAPITAL SGEIC, SA o les societats referides li remetin informació sobre els béns o serveis que comercialitzen. L’acceptació del client o usuari perquè les seves dades es puguin tractar o cedir en la manera establerta en aquest paràgraf té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb allò que estableixen als articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Política de cookies:

Què són els cookies?

Un cookie és un arxiu de text que s’emmagatzema a l’ordinador o dispositiu mòbil mitjançant un servidor web i tan sol aquest servidor serà capaç de recuperar o llegir el contingut del cookie i permeten a la web recordar les preferències de navegació i navegar de manera eficient. Els cookies fan la interacció entre l’usuari i la web més ràpida i fàcil.

Quins tipus de cookies utilitzem?

SUMA CAPITAL SGEIC, SA no utilitza cookies pròpies, sinó únicament aquelles cookies de tercers que de forma anònima permeten controlar el tràfic del portal i la vigència de la sessió, així com recaptar informació estadística sobre la navegació, però no recullen informació personal. L’ús d’aquest tipus de cookies ens permet, a més, ajudar a millorar el servei que oferim valorant els rendiments de les pàgines dels nostres portals, optimitzant-les i personalitzant-les. Pot consultar la política de privacitat d’aquests cookies i ampliar informació sobre els mateixos al seu portal d’internet.

Configuració dels cookies

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

L’usuari podrà permetre, bloquejar o eliminar els cookies instal·lats en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’internet. Llegeixi atentament la secció d’ajuda del seu navegador per conèixer més sobre com activar la manera privada de navegació.