SC Sustainability

El canvi climàtic i la necessitat en un ús més sostenible dels nostres recursos generen noves necessitats d’inversió.

Suma Capital va ser una de les pioneres en el llançament de fons d’impacte dedicats a recolzar la Transició Energètica i l’Economia Circular.

Financem infraestructures/actius que aconsegueixin un ús o generació d’energia més eficient o l’aprofitament dels residus.

Busquem una doble tornada a les nostres inversions: financer i social i mediambiental que quantifiquem i reportem als nostres inversors.

Creiem que un món més sostenible ofereix rendiments més duradors.

Criteris d’inversió:

Transició Energètica Veure més

Projectes que optimitzen l’ús més eficient de l’energia via: (i) millorant l’eficiència energètica en indústria, edificis, sector públic o mobilitat; o (ii) generant energia renovable i de autoconsum.

Valorització de Residus Veure més

Projectes que incrementin la reutilització, reciclat o recuperació de residus generant nous recursos o energia.

Impacte Social i Mediambiental Veure més

Fomentant la Transició Energètica i l’Economia Circular millorem indicadors clau per a la nostra societat.
Veure informe d’impacte

Els nostres projectes

Transició Energètica

Edificis

Actuacions realitzades en més de 30 edificis residencials, hotels i centres comercials que inclouen, entre uns altres, millores en la climatització, il•luminació i sistemes de control.

L'impacte d'aquestes actuacions suposa una reducció de consum de més d'11.000 MWh/any (14% d'estalvis) i una reducció de més de 16.000 Tn C02eq/any.

Cas d'estudi

De la mà de nostres socis tècnics hem duent a terme millores en serveis energètics d’importants Comunitats de Propietaris a Andalusia i Castella i Lleó.

Els serveis se centren en la renovació i millora de l’eficiència energètica que depenent de la casuística poden incorporar: sistemes de producció d’energia tèrmica (calefacció, climatització, aigua calenta sanitària, energia solar tèrmica, etc.); sistemes d’enllumenat de zones comunes (substitució d’enllumenat per tecnologia LED); i correcció de penalització d’energia reactiva (bateria de condensadors). Així mateix, en alguns projectes també s’inclou l’optimització de la contractació dels subministraments energètics.

Veure notícia ESSE

Cas d'estudi

De la mà de diferents socis tècnics hem dut a terme actuacions per a les principals cadenes urbanes en tota Europa (Hyatt, Hilton, Riu, Melià, Ritz-*Carlton, Barceló, Iberostar) així com actuacions per a hotels rurals (Cadena Shers, Relais Termal).

Aquestes millores s’han fet a través de serveis d’estalvis compartits (0 estalvi, 0 cost) o estalvis garantits. A través dels mateixos s’han realitzat millores a través del monitoratge, il·luminació i clima. Igualment és freqüent en cadenes rurals substituir els seus sistemes de generació d’energia tèrmica i incorporar la biomassa de neteja de boscos com a combustible principal.

Veure notícia Quimera
Veure notícia Soler

Cas d'estudi

De la mà de nostres socis tècnics hem dut a terme actuacions importants centres comercials com l’Arcàngel, major centre de compres, serveis, restauració i oci de Còrdova (més de 30,000 metres quadrats de superfície comercial).

Aquesta inversió ha finançat la renovació de les instal·lacions de climatització i il·luminació instal·lant a més sistemes de tele-gestió tot això a través d’un contracte de serveis on s’ha garantit un estalvi mínim per al client i compartint estalvis addicionals.

Veure notícia Cactus

Indústria

Actuacions realitzades per a diferents clients en sector agroalimentari i paperer millorant l'eficiència energètica de processos productius o optimitzant la generació d'energia.

L'impacte d'aquestes actuacions suposa una reducció de consum de més de 8.000 MWh/any (amb estalvis superiors al 10%) i una reducció de més de 6.000 Tn C02eq/any a més d'evitar l'emissió d'altres partícules de gasos hivernacle.

Cas d'estudi

De la mà dels nostres socis tècnics hem duent a terme millores per a fabricant de gelats Icecream Factory Comaker S.A. (Antiga Avidesa) amb seu a Alzira (València).

El projecte va consistir la inversió en totes les instal·lacions per al subministrament d’energia en els seus diferents formats (fred industrial, aire comprimit…) i l’explotació a través d’un contracte a llarg termini vinculat a l’estalvi energètic. Amb aquest esquema, l’empresa ha aconseguit un estalvi de més del 15% del seu consum d’energia actual aconseguint adaptar-se als estàndards més exigents d’eficiència i sostenibilitat.

Veure notícia Fenice

Públic

Actuacions realitzades en més d'una desena d'ajuntaments principalment en la renovació del seu enllumenat públic amb tecnologia LED.

L'impacte d'aquestes actuacions suposa una reducció de consum de més de 3.000 MWh/any (amb estalvis superiors al 40%), una reducció de més d'11.000 Tn C02eq/any i una millorar la contaminació lumínica dels mateixos.

Cas d'estudi

De la mà de nostres socis tècnics hem duent a terme millores en l’enllumenat públic d’ajuntaments a Aragó i Andalusia.

Les actuacions es basen en la substitució i millora de les lluminàries i la introducció de nous sistemes de control. Aquestes actuacions suposen una important reducció del consum energètic dels municipis i una millora de la qualitat de la il·luminació del mateix, aconseguint major benestar dels ciutadans.

Veure notícia Cactus

Mobilitat

Actuacions realitzades a través del finançament d'actius mobilitat elèctrica (vehicles, carregadors, bateries) per a transformació de flotes cap a sistemes més sostenibles.

L'impacte d'aquestes actuacions disminueix les emissions de gasos contaminants a les ciutats, millora l'eficiència i evita la contaminació acústica.

Cas d'estudi

De la mà de fabricants i operadors de flotes hem dut a terme la substitució de flotes existents o l’increment de vehicles compartits.

El projecte va consistir en el finançament de milers de motocicletes elèctriques per a ús compartit en ciutats com Barcelona i Madrid. Existeix a més el compromís de l’ús de fonts energies renovables per a la seva càrrega i ús contribuint cap a una mobilitat més sostenible i eficient.

Veure notícia Cooltra

Economia Circular

Waste to Energy

S'han realitzat les dues xarxes de calor (aigua calenta sanitària) de districte més grans d'Espanya amb biomassa procedent dels desfets de la neteja de boscos, per tant combustible renovable i de proximitat.

L'impacte d'aquestes actuacions disminueix les emissions més de 20,000 Tn C02eq/any, creant ocupació de proximitat, reduint la dependència energètica del país i ajudant a mantenir els boscos nets.

Xarxa de Calor de Móstoles

Cas d'estudi

Per mitjà de la nostra participació en l’empresa madrilenya MDH, conjuntament amb VEOLIA, estem desenvolupant la principal xarxa de calor district heating renovable de la Comunitat de Madrid. Subministrarà calefacció i aigua calenta a través d’una xarxa subterrània a més de 6.500 famílies de la localitat de Móstoles.

Aquesta tecnologia suposa una manera eficient i segura de transportar l’energia a l’entorn urbà, aconsegueix estalvis energètics del 20 % per als clients i redueix les emissions de CO2 en unes 9.000 t/any.

Veure notícia MDH

Xarxa de Calor de Soria

Cas d'estudi

A través de la participació majoritària a Xarxa de Calor de Soria S.L. hem invertit, conjuntament amb l’empresa soriana REBI a la principal xarxa de calor d’Espanya alimentada amb Biomassa, la primera fase de la qual es troba ja en funcionament.

Actualment compta amb una potència instal·lada de 18MW i està subministrant energia a més de 2.500 habitatges i 15 edificis públics. Està previst que la xarxa arribi a proveir a un de cada quatre veïns de Soria al llarg dels propers 3 anys.

Aquesta inversió suposa una aposta per la generació energètica eficient, a partir de combustibles renovables i de proximitat, amb la repercussió que això té en la millora del medi ambient i l’ocupació local.

La inversió en la seva fase actual suposa evitar més de 15.000 Tn/any d’emissions de CO2 que arribaran a superar les 30.000 Tn/any amb el projecte complet.

Veure notícia SDH